تور ترکیبی تفلیس و باتومی

3 شب تفلیس

POLO

3 ستاره

3 شب باتومی

ROYAL GEORGIA

4 ستاره

13.500.000 تومان

3 شب تفلیس

ATU

4 ستاره

3 شب باتومی

GRAND PALACE

4 ستاره

15.000.000 تومان

3 شب تفلیس

MAGNOLIA

4 ستاره

3 شب باتومی

ROYAL GEORGIA

4 ستاره

16.200.000 تومان

3 شب تفلیس

VENESA

4 ستاره

3 شب باتومی

GRAND PALACE

4 ستاره

15.700.000 تومان

3 شب تفلیس

TBILISI TOWER

4 ستاره

3 شب باتومی

INTOURIST

5 ستاره

20.700.000 تومان

3 شب تفلیس

MAGNOLIA

4 ستاره

3 شب باتومی

EUPHORIA

5 ستاره

21.700.000 تومان

3 شب تفلیس

ONYX

4 ستاره

3 شب باتومی

INTOURIST

5 ستاره

22.200.000 تومان

3 شب تفلیس

GOLDEN PALACE

5 ستاره

3 شب باتومی

INTOURIST

5 ستاره

21.230.000 تومان

3 شب تفلیس

ASTORIA

4 ستاره

3 شب باتومی

EUPHORIA

5 ستاره

23.750.000 تومان

3 شب تفلیس

ONYX

4 ستاره

3 شب باتومی

EUPHORIA

5 ستاره

24.250.000 تومان

3 شب تفلیس

GOLDEN PALACE

5 ستاره

3 شب باتومی

EUPHORIA

5 ستاره

23.200.000 تومان

3 شب تفلیس

GOLDEN PALACE

5 ستاره

3 شب باتومی

SKY TOWER

5 ستاره

28.270.000 تومان

3 شب تفلیس

GOLDEN PALACE

5 ستاره

3 شب باتومی

GRAN GLORIA

5 ستاره

22.200.000 تومان

3 شب تفلیس

HOLIDAY INN

4 ستاره

3 شب باتومی

SKY TOWER

5 ستاره

28.270.000 تومان

3 شب تفلیس

BILTMORE

5 ستاره

3 شب باتومی

EUPHORIA

5 ستاره

35.300.000 تومان

3 شب تفلیس

RADISSON BLU

5 ستاره

3 شب باتومی

RADISSON BLU

5 ستاره

42.300.000 تومان

تورهای امارات

ابوظبی