تور شیراز

حیدری

2 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

3.650.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

3.990.000 تومان

نصیرالملک

2 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

4.300.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

4.800.000 تومان

ساسان

2 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

4.500.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.100.000 تومان

اقامتگاه سنتی خانه باغ ایرانی

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

3.990.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

4.400.000 تومان

اقامتگاه سنتی سپهری

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

4.590.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.100.000 تومان

اقامتگاه بومگردی ترنجستان

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

4.600.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.200.000 تومان

رودکی

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

4.720.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.400.000 تومان

اقامتگاه سنتی ماه منیر

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

4.810.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.500.000 تومان

اقامتگاه سنتی نیایش

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

4.820.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.490.000 تومان

ارگ

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

4.720.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.590.000 تومان

بین الحرمین

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

5.100.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.900.000 تومان

اقامتگاه سنتی پنج دری

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

5.150.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.000.000 تومان

بومگردی عمارت هفت رنگ

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

5.200.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.050.000 تومان

اقامتگاه سنتی درباری

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

5.200.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.100.000 تومان

عمارت امیریه

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

5.250.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.190.000 تومان

پارسیان

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

4.790.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.390.000 تومان

پارسه

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

5.400.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.300.000 تومان

ستارگان

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

5.000.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.800.000 تومان

پارک سعدی

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

5.590.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.600.000 تومان

هتل شیرازیس

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

6.600.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

8.150.000 تومان

آریوبرزن

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

5.600.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.700.000 تومان

الیزه

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

5.800.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

7.050.000 تومان

پارس

5 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

5.100.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.000.000 تومان

بزرگ چمران

5 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین (به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز | هوایی

7.900.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

10.100.000 تومان