تورکاشان (زمینی)

اقامتگاه بومگردی خانه نقلی

2 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

1.790.000 تومان

3 شب و 4 روز

2.400.000 تومان

خانه رز

2 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

2.220.000 تومان

3 شب و 4 روز

3.000.000 تومان

اقامتگاه سنتی خادمی

2 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

2.900.000 تومان

3 شب و 4 روز

3.800.000 تومان

اقامتگاه سنتی مهینستان راهب

2 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

3.900.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.400.000 تومان

اقامتگاه سنتی زاویه

2 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

4.690.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.500.000 تومان

نگارستان

3 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

3.450.000 تومان

3 شب و 4 روز

4.690.000 تومان

وندا

4 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

3.950.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.400.000 تومان

اقامتگاه سنتی یاسمین کاشان

4 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

4.600.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.400.000 تومان

سرای عامری ها

5 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

6.000.000 تومان

3 شب و 4 روز

8.500.000 تومان

اقامتگاه سنتی منوچهری

5 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

6.900.000 تومان

3 شب و 4 روز

9.800.000 تومان

تورهای امارات

ابوظبی