تور چابهار

شوهاز

2 ستاره

توضیحات

رفت: از 18 خردادتا 27 خرداد همه روزه

2 شب و 3 روز

5.290.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.690.000 تومان

رزمکران

2 ستاره

توضیحات

رفت: از 18 خردادتا 27 خرداد همه روزه

2 شب و 3 روز

5.290.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.790.000 تومان

سپیده

2 ستاره

توضیحات

رفت: از 18 خردادتا 27 خرداد همه روزه

2 شب و 3 روز

5.430.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.890.000 تومان

آذین

3 ستاره

توضیحات

رفت: از 18 خردادتا 27 خرداد همه روزه

2 شب و 3 روز

5.750.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.250.000 تومان

لاله

4 ستاره

توضیحات

رفت: از 18 خردادتا 27 خرداد همه روزه

2 شب و 3 روز

6.290.000 تومان

3 شب و 4 روز

7.190.000 تومان

شاهان

4 ستاره

توضیحات

رفت: از 18 خردادتا 27 خرداد همه روزه

2 شب و 3 روز

5.390.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.990.000 تومان

فردوس

4 ستاره

توضیحات

رفت: از 18 خردادتا 27 خرداد همه روزه

2 شب و 3 روز

6.590.000 تومان

3 شب و 4 روز

7.590.000 تومان

لیپار

5 ستاره

توضیحات

رفت: از 18 خردادتا 27 خرداد همه روزه

2 شب و 3 روز

7.590.000 تومان

3 شب و 4 روز

9.090.000 تومان