تور چابهار

(تور چابهار اقساط و نقد)

شوهاز

2 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

5.190.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.690.000 تومان

رزمکران

2 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

6.390.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.990.000 تومان

سپیده

2 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

4.890.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.290.000 تومان

آذین

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

5.690.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.490.000 تومان

لاله

4 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

5.890.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.790.000 تومان

شاهان

4 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

5.690.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.490.000 تومان

فردوس

4 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

6.290.000 تومان

3 شب و 4 روز

7.390.000 تومان

گراناز

4 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

6.390.000 تومان

3 شب و 4 روز

7.490.000 تومان

لیپار

5 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

7.790.000 تومان

3 شب و 4 روز

9.690.000 تومان