تور مسقط

3 ستاره

GARDEN HOTEL

4 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

13.990.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه ها

16.390.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و جمعه ها

19.690.000 تومان

3 ستاره

SAFEER INTERNATIONAL

4 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

14.590.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه ها

16.990.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و جمعه ها

20.690.000 تومان

3 ستاره

MUSCAT DUNES

4 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

15.290.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه ها

17.490.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و جمعه ها

21.650.000 تومان

4 ستاره

GOLDEN TULIP

4 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

15.290.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه ها

17.890.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و جمعه ها

22.590.000 تومان

4 ستاره

BEST WESTERN

4 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

14.990.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه ها

17.390.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و جمعه ها

21.590.000 تومان

4 ستاره

CENTARA MUSCAT

4 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

16.490.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه ها

19.530.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و جمعه ها

25.490.000 تومان

4 ستاره

CITY SEASONS

4 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

16.990.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه ها

20.290.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و جمعه ها

26.390.000 تومان

4 ستاره

HOLIDAY INN

4 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

17.490.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه ها

20.590.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و جمعه ها

27.390.000 تومان

5 ستاره

GRAND MILLENIUM

4 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

20.490.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه ها

24.590.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و جمعه ها

34.290.000 تومان

5 ستاره

SHERATON

4 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

21.550.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه ها

25.690.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و جمعه ها

35.900.000 تومان

5 ستاره

INTERCONTINENTAL

4 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

29.790.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه ها

35.290.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و جمعه ها

53.090.000 تومان

5 ستاره

CROWN PLAZA ( SEA VIEW )

4 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

31.990.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه ها

40.190.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و جمعه ها

60.990.000 تومان