تور تفلیس

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

3 ستاره

ELEGANT

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

11.190.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

11.590.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

12.790.000 تومان

3 ستاره

MIKA

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

10.960.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

10.160.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

12.550.000 تومان

4 ستاره

LEO HOTEL

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

12.150.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

11.760.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

14.550.000 تومان

4 ستاره

DENIS

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

12.690.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

12.690.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

16.730.000 تومان

4 ستاره

IBIS BUDGET

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

13.490.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

14.850.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

18.100.000 تومان

4 ستاره

GREMI

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

13.720.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

15.040.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

18.190.000 تومان

5 ستاره

LM CLUB

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

13.790.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

15.700.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

25.970.000 تومان

4 ستاره

KALASI

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

14.450.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

14.770.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

19.850.000 تومان

4 ستاره

ADAMO

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

14.890.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

16.190.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

20.920.000 تومان

4 ستاره

RADIUS

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

15.520.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

15.980.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

22.190.000 تومان

5 ستاره

HEITAGE

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

16.450.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

18.300.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

24.560.000 تومان

4 ستاره

PREFERENCE

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

16.990.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

19.000.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

25.830.000 تومان

4 ستاره

IBISSTYLE

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

16.850.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

19.110.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

25.900.000 تومان

4 ستاره

HOLLIDAY INN

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

17.650.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

20.150.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

27.720.000 تومان

5 ستاره

BILTMORE

4 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

23.320.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

27.900.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: یکشنبه ها و چهارشنبه‌ها

41.190.000 تومان