تور تفلیس

(تور تفلیس اقساط و نقد)

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

3 ستاره

ELEGANT

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

6.690.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

6.830.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

7.240.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

17.250.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

16.680.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

18.940.000 تومان

3 ستاره

MIKA

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

6.940.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

7.160.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

7.820.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

17.530.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

17.040.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

19.570.000 تومان

4 ستاره

LEO HOTEL

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

8.690.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

9.280.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

10.790.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

18.730.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

18.790.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

22.510.000 تومان

4 ستاره

DENIS

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

8.090.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

8.700.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

10.490.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

19.330.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

19.440.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

23.770.000 تومان

4 ستاره

IBIS BUDGET

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

9.740.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

10.900.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

14.360.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

20.140.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

20.520.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

25.660.000 تومان

4 ستاره

GREMI

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

10.500.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

10.500.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

13.400.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

21.400.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

23.400.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

24.820.000 تومان

5 ستاره

LM CLUB

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

9.250.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

10.240.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

13.190.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

19.600.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

19.800.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

24.400.000 تومان

4 ستاره

KALASI

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

10.070.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

11.340.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

15.130.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

20.000.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

20.400.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

25.450.000 تومان

4 ستاره

ADAMO

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

11.200.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

13.000.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

17.900.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

21.200.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

23.380.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

28.380.000 تومان

4 ستاره

RADIUS

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

11.230.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

12.880.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

17.830.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

22.030.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

23.040.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

30.070.000 تومان

5 ستاره

HEITAGE

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

13.720.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

14.300.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

21.000.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

23.400.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

25.280.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

29.790.000 تومان

5 ستاره

PREFERENCE

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

13.720.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

14.300.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

21.000.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

25.180.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

26.090.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

26.090.000 تومان

4 ستاره

IBISSTYLE

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

13.130.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

15.410.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

22.260.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

23.740.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

25.320.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

34.060.000 تومان

4 ستاره

HOLLIDAY INN

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

12.170.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

14.090.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

19.950.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

24.820.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

26.310.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

30.280.000 تومان

5 ستاره

BILTMORE

4 روزه | روزهای پرواز: سه شنبه ها

18.650.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: جمعه ها

22.780.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه‌

35.150.000 تومان

ویژه نوروز 1403

4 روزه | روزهای پرواز: شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه

31.120.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه

35.160.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز:شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه

51.280.000 تومان