جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

سما

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

4.490.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.790.000 تومان

کیمیا 4

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

4.450.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.350.000 تومان

آرام

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

4.620.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.450.000 تومان

مارینا 1

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

4.750.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.490.000 تومان

آرمان

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

4.790.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.500.000 تومان

خلیج فارس

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

4.850.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.590.000 تومان

پرشین گلف

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

4.890.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.590.000 تومان

شمس

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

4.990.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.650.000 تومان

ویهان

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

4.990.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.790.000 تومان

ریحان

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

5.220.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.850.000 تومان

مارینا 2

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

5.290.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.870.000 تومان

آسانا

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

6.250.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.950.000 تومان

بهشت

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

5.650.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.250.000 تومان

دیاموند

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

5.390.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.970.000 تومان

رخسار

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

5.550.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.050.000 تومان

آرتميس

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

5.990.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.150.000 تومان

شهريار

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

6.050.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.350.000 تومان

رويال

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

6.250.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.490.000 تومان

ارم

4 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

6.900.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.950.000 تومان

سينگو

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

7.090.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.050.000 تومان

دریتا

4 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

4.390.000 تومان

2 شب و 3 روز

4.580.000 تومان

آرتا

4 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

6.890.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.850.000 تومان

آتامان

4 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

7.050.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.030.000 تومان

بوتیک ایرمان

3 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

7.090.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.050.000 تومان

ساحل طلايى

4 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

7.490.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.450.000 تومان

آوينا

4 ستاره

توضیحات

همه روزه از 19 خرداد تا پایان خرداد

3 شب و 4 روز

9.050.000 تومان

2 شب و 3 روز

7.490.000 تومان