آفرهای ویژه تور قشم

(تور قشم اقساط و نقد)

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

سما

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

5.990.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.690.000 تومان

پلاس

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

6.090.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.690.000 تومان

کیمیا 4

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

6.790.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.090.000 تومان

آرام

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

7.390.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.490.000 تومان

مارینا 1

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

6.490.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.990.000 تومان

آرمان

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

6.290.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.590.000 تومان

خلیج فارس

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

6.790.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.090.000 تومان

پرشین گلف

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

6.190.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.690.000 تومان

شمس

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

6.390.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.290.000 تومان

ویهان

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

7.690.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.690.000 تومان

ریحان

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

7.190.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.590.000 تومان

مارینا 2

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

6.990.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.290.000 تومان

آسانا

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

7.190.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.390.000 تومان

بهشت

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

6.590.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.990.000 تومان

دیاموند

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

7.290.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.590.000 تومان

رخسار

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

6.490.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.390.000 تومان

آرتميس

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

7.990.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.990.000 تومان

شهريار

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

6.590.000 تومان

2 شب و 3 روز

5.990.000 تومان

رويال

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

7.390.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.490.000 تومان

ارم

4 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

8.490.000 تومان

2 شب و 3 روز

7.190.000 تومان

سينگو

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

7.090.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.790.000 تومان

دریتا

4 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

7.890.000 تومان

2 شب و 3 روز

6.790.000 تومان

آرتا

4 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

8.390.000 تومان

2 شب و 3 روز

7.190.000 تومان

آتامان

4 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

8.990.000 تومان

2 شب و 3 روز

7.590.000 تومان

بوتیک ایرمان

3 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

8.890.000 تومان

2 شب و 3 روز

7.590.000 تومان

ساحل طلايى

4 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

9.390.000 تومان

2 شب و 3 روز

7.890.000 تومان

آوينا

4 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

9.490.000 تومان

2 شب و 3 روز

7.890.000 تومان

آراکتا

5 ستاره

توضیحات

ویژه آذر به جز ایام پیک

3 شب و 4 روز

10.890.000 تومان

2 شب و 3 روز

8.890.000 تومان