تور زمینی وان

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

2.290.000 تومان

4 روز

2.990.000 تومان

5 روز

3.690.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

3.590.000 تومان

4 روز

4.490.000 تومان

5 روز

5.390.000 تومان

toprak

هتل توپراک وان

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

2.610.000 تومان

4 روز

3.310.000 تومان

5 روز

4.010.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

4.750.000 تومان

4 روز

6.190.000 تومان

5 روز

7.690.000 تومان

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

2.660.000 تومان

4 روز

3.390.000 تومان

5 روز

4.120.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

3.990.000 تومان

4 روز

5.150.000 تومان

5 روز

6.280.000 تومان

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

2.770.000 تومان

4 روز

3.550.000 تومان

5 روز

4.340.000 تومان

senator

هتل سناتور وان

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

2.820.000 تومان

4 روز

3.630.000 تومان

5 روز

4.440.000 تومان

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

2.930.000 تومان

4 روز

3.800.000 تومان

5 روز

4.660.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

4.190.000 تومان

4 روز

5.390.000 تومان

5 روز

6.550.000 تومان

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

2.930.000 تومان

4 روز

3.800.000 تومان

5 روز

4.660.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

5.290.000 تومان

4 روز

7.050.000 تومان

5 روز

8.790.000 تومان

rusen suite

هتل روشن سوئیت وان

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

2.930.000 تومان

4 روز

3.800.000 تومان

5 روز

4.660.000 تومان

athena life

هتل آتنا لایف وان

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

3.090.000 تومان

4 روز

4.040.000 تومان

5 روز

4.980.000 تومان

real suite

هتل رئال سوئیت وان

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

3.180.000 تومان

4 روز

4.160.000 تومان

5 روز

5.150.000 تومان

van life

هتل وان لایف وان

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

3.610.000 تومان

4 روز

4.810.000 تومان

5 روز

6.010.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

5.290.000 تومان

4 روز

6.990.000 تومان

5 روز

8.790.000 تومان

nills

هتل نیلز وان

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

3.340.000 تومان

4 روز

4.400.000 تومان

5 روز

5.470.000 تومان

royal berk

هتل رویال برک وان

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

3.310.000 تومان

4 روز

4.360.000 تومان

5 روز

5.420.000 تومان

pera white

هتل پرا وایت وان

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

3.040.000 تومان

4 روز

3.960.000 تومان

5 روز

4.880.000 تومان

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

2.940.000 تومان

4 روز

3.840.000 تومان

5 روز

4.710.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

5.290.000 تومان

4 روز

6.990.000 تومان

5 روز

8.790.000 تومان

tamara

هتل تامارا وان

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

3.470.000 تومان

4 روز

4.610.000 تومان

5 روز

5.740.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

5.690.000 تومان

4 روز

7.690.000 تومان

5 روز

9.650.000 تومان

ronesans (reform سابق)

هتل رنسانس وان

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

3.630.000 تومان

4 روز

4.850.000 تومان

5 روز

6.060.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

5.490.000 تومان

4 روز

7.260.000 تومان

5 روز

9.090.000 تومان

montana

هتل مونتانا وان

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

3.770.000 تومان

4 روز

5.050.000 تومان

5 روز

6.330.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

5.290.000 تومان

4 روز

6.990.000 تومان

5 روز

8.790.000 تومان

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

4.170.000 تومان

4 روز

5.660.000 تومان

5 روز

7.140.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

5.990.000 تومان

4 روز

8.100.000 تومان

5 روز

9.250.000 تومان

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

4.170.000 تومان

4 روز

5.660.000 تومان

5 روز

7.140.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

5.300.000 تومان

4 روز

7.050.000 تومان

5 روز

8.790.000 تومان

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

4.310.000 تومان

4 روز

5.860.000 تومان

5 روز

7.410.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

6.090.000 تومان

4 روز

8.200.000 تومان

5 روز

10.300.000 تومان

5 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

6.650.000 تومان

4 روز

9.390.000 تومان

5 روز

12.080.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

7.440.000 تومان

4 روز

10.300.000 تومان

5 روز

13.090.000 تومان

5 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

5.790.000 تومان

4 روز

8.050.000 تومان

5 روز

10.390.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

6.950.000 تومان

4 روز

9.590.000 تومان

5 روز

12.090.000 تومان

5 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

6.350.000 تومان

4 روز

8.990.000 تومان

5 روز

11.490.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه تعطیلات

3 روز

6.950.000 تومان

4 روز

9.590.000 تومان

5 روز

12.090.000 تومان

5 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: 16 الی 31 خرداد همه روزه

3 روز

6.790.000 تومان

4 روز

9.590.000 تومان

5 روز

12.290.000 تومان

3 ستاره

3 ستاره

3 ستاره

3 ستاره

4 ستاره

4 ستاره

4 ستاره

4 ستاره