آفرهای ویژه تور قطر

(تور قطر اقساط و نقد)

Gloria Hotel & Suites

4 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

30.890.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

28.290.000 تومان

C HOTEL

4 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

34.890.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

31.390.000 تومان

FOUR POINTS BY SHERATON

4 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

35.690.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

31.890.000 تومان

RADISSON BLU

4 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

35.900.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

31.900.000 تومان

LA MAISON

4 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

31.590.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

28.900.000 تومان

TREFFEN HOUSE

4 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

36.690.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

32.900.000 تومان

MILLENIUM CENTRAL DOA

4 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

36.290.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

32.390.000 تومان

WARWICK

5 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

33.590.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

32.900.000 تومان

SHAZA DOHA

5 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

40.090.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

35.690.000 تومان

ALRAYYAN

5 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

37.900.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

33.900.000 تومان

STEIGENBERGER

5 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

41.900.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

36.590.000 تومان

CONCORDE

5 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

45.190.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

39.390.000 تومان

DOUBLE TREE BY HILTON OLD TOWN

5 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

42.190.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

37.190.000 تومان

ALNAJADA

5 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

47.190.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

40.890.000 تومان

PULLMAN DOHA WEST BAY

5 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

50.690.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

43.590.000 تومان

RIXOS GULFF

5 ستاره

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر– صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – ویزا قطر –راهنمای فارسی زبان

5 روزه | رفت: 2 اسفند

52.090.000 تومان

4 روزه | رفت: 3 اسفند

44.590.000 تومان