تور ترکیبی تفلیس و باتومی

3 شب تفلیس

POLO

3 ستاره

3 شب باتومی

ROYAL GEORGIA

4 ستاره

14.070.000 تومان

3 شب تفلیس

ATU

4 ستاره

3 شب باتومی

GRAND PALACE

4 ستاره

17.480.000 تومان

3 شب تفلیس

MAGNOLIA

4 ستاره

3 شب باتومی

ROYAL GEORGIA

4 ستاره

15.240.000 تومان

3 شب تفلیس

VENESA

4 ستاره

3 شب باتومی

GRAND PALACE

4 ستاره

18.450.000 تومان

3 شب تفلیس

TBILISI TOWER

4 ستاره

3 شب باتومی

INTOURIST

5 ستاره

20.400.000 تومان

3 شب تفلیس

MAGNOLIA

4 ستاره

3 شب باتومی

EUPHORIA

5 ستاره

18.650.000 تومان

3 شب تفلیس

ONYX

4 ستاره

3 شب باتومی

INTOURIST

5 ستاره

21.870.000 تومان

3 شب تفلیس

GOLDEN PALACE

5 ستاره

3 شب باتومی

INTOURIST

5 ستاره

19.920.000 تومان

3 شب تفلیس

ASTORIA

4 ستاره

3 شب باتومی

EUPHORIA

5 ستاره

21.870.000 تومان

3 شب تفلیس

ONYX

4 ستاره

3 شب باتومی

EUPHORIA

5 ستاره

22.350.000 تومان

3 شب تفلیس

GOLDEN PALACE

5 ستاره

3 شب باتومی

EUPHORIA

5 ستاره

20.400.000 تومان

3 شب تفلیس

GOLDEN PALACE

5 ستاره

3 شب باتومی

SKY TOWER

5 ستاره

21.870.000 تومان

3 شب تفلیس

GOLDEN PALACE

5 ستاره

3 شب باتومی

GRAN GLORIA

5 ستاره

20.400.000 تومان

3 شب تفلیس

HOLIDAY INN

4 ستاره

3 شب باتومی

SKY TOWER

5 ستاره

27.230.000 تومان

3 شب تفلیس

BILTMORE

5 ستاره

3 شب باتومی

EUPHORIA

5 ستاره

32.590.000 تومان

3 شب تفلیس

RADISSON BLU

5 ستاره

3 شب باتومی

RADISSON BLU

5 ستاره

40.880.000 تومان