تور ترکیبی تفلیس و باتومی

3 شب تفلیس

POLO

3 ستاره

3 شب باتومی

ROYAL GEORGIA

4 ستاره

13.710.000 تومان

3 شب تفلیس

ELEGANGT

3 ستاره

3 شب باتومی

ROYAL GEORGIA

4 ستاره

14.290.000 تومان

3 شب تفلیس

ATU

4 ستاره

3 شب باتومی

GRAND PALACE

4 ستاره

15.320.000 تومان

3 شب تفلیس

WINE PALACE

4 ستاره

3 شب باتومی

ZEYTON ( SEA VIEW )

4 ستاره

16.590.000 تومان

3 شب تفلیس

WINE PALACE

4 ستاره

3 شب باتومی

ORBI

4 ستاره

18.340.000 تومان

3 شب تفلیس

HILTON

4 ستاره

3 شب باتومی

SKY TOWER

5 ستاره

21.390.000 تومان

3 شب تفلیس

HILTON

4 ستاره

3 شب باتومی

LEGEND

5 ستاره

27.330.000 تومان

3 شب تفلیس

HILTON

4 ستاره

3 شب باتومی

EUPHORIA

5 ستاره

27.330.000 تومان

3 شب تفلیس

GOLDEN PALACE

5 ستاره

3 شب باتومی

INTOURIST

5 ستاره

19.770.000 تومان

3 شب تفلیس

GOLDEN PALACE

5 ستاره

3 شب باتومی

LEGEND

5 ستاره

21.360.000 تومان

3 شب تفلیس

GOLDEN PALACE

5 ستاره

3 شب باتومی

EUPHORIA

5 ستاره

21.360.000 تومان

3 شب تفلیس

RADISSON BLU

5 ستاره

3 شب باتومی

RADISSON BLU

5 ستاره

38.460.000 تومان