تور باتومی

4 ستاره

ROYAL GEORGIA

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

11.260.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

11.920.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

13.890.000 تومان

4 ستاره

GRAND PALACE

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

11.650.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

12.450.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

14.830.000 تومان

4 ستاره

ZEYTON

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

11.650.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

12.450.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

14.830.000 تومان

4 ستاره

LEGEND BUSSINESS

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

12.850.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

14.040.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

17.620.000 تومان

4 ستاره

AQUA APARTMENT

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

13.090.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

14.360.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

18.170.000 تومان

4 ستاره

ORBI CITY

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

13.400.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

14.780.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

18.920.000 تومان

4 ستاره

RUMI

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

13.640.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

15.100.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

19.470.000 تومان

5 ستاره

SKY TOWER

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

14.830.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

16.690.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

22.250.000 تومان

5 ستاره

LEGEND

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

15.230.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

17.220.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

23.180.000 تومان

5 ستاره

EUPHORIA

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

15.230.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

17.220.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

23.180.000 تومان

5 ستاره

SHERATON

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

22.940.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

27.500.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

41.180.000 تومان

5 ستاره

GRAND GLORIA

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

20.000.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

33.580.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

34.310.000 تومان

5 ستاره

HILTON

4 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه و سه‌شنبه

24.930.000 تومان

5 روزه | روزهای پرواز: پنج‌شنبه و جمعه

30.150.000 تومان

8 روزه | روزهای پرواز: دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

45.810.000 تومان