تور ارمنستان

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

PRIMER

3 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

11.160.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

8.940.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

12.690.000 تومان

BAXOS

3 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

11.470.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

9.360.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

13.590.000 تومان

SHIRAK

4 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

11.620.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

9.560.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

13.790.000 تومان

REGINEH

4 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

12.090.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

10.190.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

14.990.000 تومان

ANI CENTRAL INN

4 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

13.180.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

11.640.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

17.990.000 تومان

PRESIDENT

3 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

13.180.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

11.640.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

17.990.000 تومان

IN CITY

4 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

13.180.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

11.640.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

17.990.000 تومان

KONYAK

4 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

13.180.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

11.640.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

17.990.000 تومان

EREBUNI

4 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

14.120.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

12.890.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

19.990.000 تومان

ROYAL PLAZA

4 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

14.120.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

12.890.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

19.990.000 تومان

BEST WESTERN

4 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

14.740.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

13.720.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

21.490.000 تومان

ANI PLAZA

4 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

14.740.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

---

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

---

CENTRAL

4 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

15.060.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

14.140.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

22.090.000 تومان

ANI GRAND

5 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

15.520.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

14.760.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

23.490.000 تومان

NATIONAL

5 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

19.420.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

19.960.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

32.590.000 تومان

RADISSON BLU

5 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

19.890.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

20.590.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

33.890.000 تومان

GRAND

5 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

20.670.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

21.630.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

35.390.000 تومان

GOLDEN PALACE

5 ستاره

4 روزه | رفت: 27 آذر

23.320.000 تومان

5 روزه | رفت 9 و 16 آذر

25.160.000 تومان

8 روزه | رفت 9 و 16 آذر

41.790.000 تومان