آفرهای ویژه تور آنتالیا

(تور آنتالیا اقساط و نقد)

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

MELODI

3 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

13.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

12.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

14.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

11.990.000 تومان

HIMEROS BEACH

4 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

18.090.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

16.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

19.090.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

15.990.000 تومان

akasia resort

4 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

19.390.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

17.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

20.390.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

16.990.000 تومان

CENDER HOTEL

4 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

21.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

20.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

22.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

19.990.000 تومان

amon

4 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

24.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

25.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

25.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

24.990.000 تومان

daima biz

5 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

25.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

24.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

26.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

23.990.000 تومان

grand ring

5 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

30.490.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

26.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

31.490.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

26.990.000 تومان

QUEEN PARK KEMER

5 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

28.290.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

20.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

29.290.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

24.990.000 تومان

transatlantik

5 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

22.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

23.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

23.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

22.990.000 تومان

sensitive premium

5 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

21.390.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

20.390.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

22.390.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

19.390.000 تومان

GRAND PARK LARA

4 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

21.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

20.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

25.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

19.990.000 تومان

orange county kemer

5 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

21.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

19.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

22.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

19.390.000 تومان

orange county belek

5 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

22.490.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

20.590.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

23.490.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

20.490.000 تومان

ASTERIA KREMLIN

5 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

24.890.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

23.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

25.890.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

22.990.000 تومان

granada luxury

5 ستاره

7 روزه | رفت: 25 آذر

35.490.000 تومان

7 روزه | رفت: 17 آذر

34.990.000 تومان

7 روزه | رفت: 24 آذر

36.490.000 تومان

7 روزه | رفت: 18 آذر

33.990.000 تومان